מאגרי מידע לתלמוד הירושלמי הינו אוסף שיטתי ומסודר של אזכורי הירושלמי שבספרות המפרשים שלפני הדפוס.
בנוסף המאגר מכיל הפניות לספרות מחקר על הירושלמי. והפניות לקטעי גניזה שפורסמו במשך השנים.

Subject: 

Hebrew Culture Studies
Provider: 
Brill
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>