מטרת אתר משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור היא שימוש בטכנולוגיית האינטרנט לשיפור הגישה ואחזור המידע המובא לידיעת הכנסת והציבור, ייעול פעולות המשרד ושיפור התקשורת עם האזרח. 

מילות מפתח: דוחות שנתיים, דוחות נת"ץ, דוחות מיוחדים, ביקורת לשילטון המקומי, מימון המפלגות, ביקורת על האיגודים, מימון בחירות ברשויות המקומיות, עיונים, מאמרים, ספרים.

Subject: 
Economics
Public Policy
Covering period years: 
1987 -
Provider: 
מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>